Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

- Dominik Żyłowski

Regulamin organizacyjny - plik do pobrania

Regulamin Organizacyjny.pdf (1.3 MiB)

Opis struktury organizacyjnej

dyrektor – Jacek Nowiński

zastępca dyrektora – Anna Kaźmierska

 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów tel. 625 60 10

kierownik działu – Adam Przesław

 

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Gromadzenie materiałów bibliotecznych uzupełniając je drogą kupna, przyjmując dary i ekwiwalenty;

 • Prowadzenie, aktualizacja i nadzorowanie katalogu elektronicznego Biblioteki;

 • Opracowanie wpływających do Biblioteki materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym, nadawanie sygnatur i znaków własnościowych;

 • Prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów i ubytków;

 • Przeprowadzanie skontrum, dokonywanie procesu selekcji i ubytkowania materiałów bibliotecznych;

 • Promocja nowości wydawniczych;

 • Kontrola ruchu księgozbioru w komórkach organizacyjnych Biblioteki;

Dział Finansowo-Księgowy tel. 625 60 03

główny księgowy – Elżbieta Grzesz

 

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Prowadzenie rachunkowości Biblioteki;

 • Gromadzenie, ewidencjonowanie, zabezpieczanie i przechowywanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Sporządzanie planu finansowego Biblioteki, przekazywanie wytycznych do opracowania planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych, sprawowanie kontroli nad ich realizacją oraz dokonywanie ich korekty;

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami oraz całokształtem prac z tym związanych;

 • Rozliczanie podatków oraz składek na ubezpieczenia;

 • Nadzór nad terminową realizacją zobowiązań i egzekucja należności;

 • Organizacja, nadzór i dokonywanie rozliczenia inwentaryzacji majątku;

 • Świadczenie pomocy prawnej przez Radcę prawnego, w tym w szczególności

 • sporządzanie opinii prawnych oraz zastępstwo prawne i procesowe;

 • Dokonywanie rozliczeń finansowych w zakresie otrzymywanych dotacji celowych;

 

Dział Administracyjno–Techniczny tel. 625 60 29

kierownik działu – Grzegorz Kluczewski

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Prowadzenie prac z zakresu zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

 • Prowadzenie spraw ogólno - administracyjnych i kancelaryjnych;

 • Prowadzenie spraw inwestycji, kapitalnych remontów oraz remontów i konserwacji budynków, mebli i urządzeń, maszyn i sprzętu gospodarczego;

 • Administrowanie budynkami Biblioteki i załatwianie sprawy lokalowych;

 • Prowadzenie spraw z zakresu BHP;

 • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, opracowanie i aktualizacja dokumentacji obrony cywilnej i spraw obronnych ze szczególnym uwzględnieniem „Planu Ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego”;

 • Prowadzenie archiwum Biblioteki;

 • Prowadzenie spraw wynajmu sal i sprzętu, obsługa sprzętu nagłośnieniowego
  i oświetleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem;

 

Dział Komunikacji Społecznej tel. 625 60 13

kierownik działu – Dominik Żyłowski

 

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej i informacyjnej Biblioteki;

 • Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej;

 • Nadzorowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Biblioteki ;

 • Opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu promocji Biblioteki i czytelnictwa;

 

Biblioteka Naukowa i Literacka, tel. 625 60 22 / 625 60 12

kierownik działu – starszy kustosz – Renata Milewska

 

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów działu oraz przeprowadzanie ich selekcji;

 • Prowadzenie ewidencji czytelników oraz wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

 • Prowadzenie usług biblioteczno-informacyjnych oraz ich ewidencja;

 • Opracowywanie Bibliografii Regionalnej Warmii i Mazur dotyczącej Elbląga
  i powiatu elbląskiego przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna
  w Olsztynie;

 • Prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej upowszechniającej książkę
  i czytelnictwo oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami;

 • Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego;

 

Elbląska Biblioteka Cyfrowa, tel. 625 60 15

kierownik działu – starszy kustosz – Tomasz Jabłoński

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Selekcjonowanie, klasyfikowanie i opracowywanie materiałów do digitalizacji;

 • Skanowanie dokumentów według standardów technicznych zawartych w Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Obiektów Bibliotecznych;

 • Obrabianie cyfrowo zeskanowanych dokumentów według instrukcji wewnętrznej działu ;

 • Publikacja dokumentów na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Elbląskiego Wortalu Historycznego;

 

Dział Zbiorów Zabytkowych, tel. 625 60 31

kierownik działu – Joanna Sroka

 1. Do zadań działu należy w szczególności:

 • Prowadzenie prac na rzecz ochrony i zachowania zbiorów zabytkowych Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru wpisanego do narodowego zasobu bibliotecznego;

 • Prowadzenie badań naukowych nad księgozbiorem zabytkowym;

 • Udostępnianie zbiorów do celów naukowych;

 • Wykonywanie ekspertyz konserwatorskich dla obiektów udostępnianych na wystawy;

 • Prowadzenie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów ze zbiorów Biblioteki;

 • Współpraca z Zakładem Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy organizacji letnich praktyk dla studentów;

 

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”,tel. 625 60 23

kierownik działu – starszy kustosz – Małgorzata Adamska

Do zadań działu należy w szczególności:

 • Gromadzenie zbiorów dla dzieci i młodzieży zgodnie z oczekiwaniami środowiska lokalnego;

 • Udostępnianie zbiorów czytelnikom według obowiązującego regulaminu;

 • Udostępnianie urządzeń multimedialnych według obowiązującego regulaminu;

 • Organizacja różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodzin, promujących czytelnictwo w oparciu o nowe technologie;

 

 

Samodzielne stanowiska:

 

 1. główny specjalista ds. kadr, spraw socjalnych i sekretariatu – Joanna Pawlukiewicz, tel. 625 60 00

Zadania:

 • Prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych;

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w instytucji;

 • Prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  w zakresie: opracowywania programu i planu finansowego ZFŚS, współudział
  w ustalaniu zasad podziału i wykonywania czynności zleconych w zakresie administrowania ZFŚS;

 • Współtworzenie i wdrażaniem procedur, regulaminów i instrukcji związanych
  z zarządzaniem zasobami ludzkimi;

 • Prowadzenie sprawy kształcenia, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

 • Przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz instytucji), organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Dyrekcji,

 1. główny specjalista ds. narodowego zasobu bibliotecznego – Elżbieta Lewandowska, tel. 625 60 30

Zadania:

 • Prowadzenie prac na rzecz ochrony i zachowania zbiorów Biblioteki zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego zgodnie z aktualnym stanem prawnym;

 • Opracowywanie zbiorów zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego, zbiorów zabytkowych i regionalnych przechowywanych w Dziale Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Koordynacja prac digitalizacji narodowego zasobu bibliotecznego zgodnie
  z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego;

 

Filie biblioteczne:

 

Do zadań filii należy w szczególności:

 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;

 • Kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników;

 • Prowadzenie ewidencji czytelników i usług biblioteczno-informacyjnych;

 • Prowadzenie działalności promującej zbiory biblioteczne i czytelnictwo;

 • Organizacja i prowadzenie pracy kulturalnej i edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą

 

Filia Nr 1 ul. Brzeska 5, tel. 625 60 65 / 625 60 66

kierownik filii – starszy kustosz – Renata Oszejko - Pietroń

 

Filia Nr. 3 ul. Piłsudskiego 17, tel. 625 60 85 / 625 60 86

kierownik filii- starszy kustosz – Jolanta Karmowska

 

Filia Nr 4 ul. Ogólna 59/1, tel. 625 60 90 / 625 60 91

kierownik filii – starszy kustosz – Elżbieta Zielińska

 

Filia nr.5 ul. Wybickiego 20, tel. 625 60 95 / 625 60 96

kierownik filii – starszy kustosz – Anna Romańczuk

 

Filia Nr 6 ul. Słoneczna 29-31, tel. 625 60 80 / 625 60 81

kierownik filii – starszy kustosz – Katarzyna Jabłonowska

 

Filia Nr 7 ul. Hetmańska 16-22, tel. 611 00 66

kierownik filii – kustosz – Anna Kucharzyk

 

Filia Nr 8 ul. Mielczarskiego 22-24, tel. 625 60 75

starszy kustosz – Dorota Posacka