Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

- Dominik Żyłowski

Regulamin organizacyjny - plik do pobrania

Regulamin Organizacyjny.pdf (1.3 MiB)

Struktura organizacyjna

Dyrektor - Jacek Nowiński

Zastępca dyrektora – Anna Kaźmierska

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów tel. 625 60 10

 1. kierownik działu – Adam Przesław
 2. starszy kustosz – Beata Malinowska
 3. starszy bibliotekarz – Agnieszka Sudoł
 4. starszy bibliotekarz – Ewa Szpyrka

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Gromadzenie materiałów bibliotecznych uzupełniając je drogą kupna, przyjmując dary i ekwiwalenty;

2) Prowadzenie, aktualizacja i nadzorowanie katalogu elektronicznego Biblioteki;

3) Opracowanie wpływających do Biblioteki materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym, nadawanie sygnatur i znaków własnościowych;

4) Prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów i ubytków;

5) Przeprowadzanie skontrum, dokonywanie procesu selekcji i ubytkowania materiałów bibliotecznych;

6) Promocja nowości wydawniczych;

7) Kontrola ruchu księgozbioru w komórkach organizacyjnych Biblioteki;

 

Dział Finansowo - Księgowy tel. 625 60 03

 1. główny Księgowy - Elżbieta Grzesz
 2. główny specjalista ds. płac - Dorota Owocka
 3. specjalista ds. finansowo -księgowych – Monika Grzymkowska
 4. radca prawny – Paweł Fedorczyk

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Prowadzenie rachunkowości Biblioteki;

2) Gromadzenie, ewidencjonowanie, zabezpieczanie i przechowywanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) Sporządzanie planu finansowego Biblioteki, przekazywanie wytycznych do opracowania planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych, sprawowanie kontroli nad ich realizacją oraz dokonywanie ich korekty;

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami oraz całokształtem prac z tym związanych;

5) Rozliczanie podatków oraz składek na ubezpieczenia;

6) Nadzór nad terminową realizacją zobowiązań i egzekucja należności;

7) Organizacja, nadzór i dokonywanie rozliczenia inwentaryzacji majątku;

8) Świadczenie pomocy prawnej przez Radcę prawnego, w tym w szczególności

sporządzanie opinii prawnych oraz zastępstwo prawne i procesowe;

9) Dokonywanie rozliczeń finansowych w zakresie otrzymywanych dotacji celowych;

 

Dział Administracyjno – Techniczny tel. 625 60 29

 1. kierownik działu - Grzegorz Kluczewski
 2. specjalista ds. obsługi urządzeń oświetleniowych i audiowizualnych – kierowca – Marcin Dudojć
 3. specjalista ds. bhp i p.poż. - Piotr Tobolski
 4. pracownik gospodarczy - 9 etatów

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Prowadzenie prac z zakresu zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

2) Prowadzenie spraw ogólno - administracyjnych i kancelaryjnych;

3) Prowadzenie spraw inwestycji, kapitalnych remontów oraz remontów i konserwacji budynków, mebli i urządzeń, maszyn i sprzętu gospodarczego;

4) Administrowanie budynkami Biblioteki i załatwianie sprawy lokalowych;

5) Prowadzenie spraw z zakresu BHP;

6) Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, opracowanie i aktualizacja dokumentacji obrony cywilnej i spraw obronnych ze szczególnym uwzględnieniem „Planu Ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego”;

7 Prowadzenie archiwum Biblioteki;

8) Prowadzenie spraw wynajmu sal i sprzętu, obsługa sprzętu nagłośnieniowego
i oświetleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem;

 

Dział Komunikacji Społecznej tel. 625 60 13

 1. kierownik działu – Dominik Żyłowski
 2. kustosz – Aleksandra Buła

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej i informacyjnej Biblioteki;

2) Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej;

3) Nadzorowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Biblioteki ;

4) Opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu promocji Biblioteki i czytelnictwa;

 

Biblioteka Naukowa i Literacka tel. 625 60 22 / 625 60 12

 1. kierownik komórki organizacyjnej – starszy kustosz – Renata Milewska
 2. starszy kustosz – Anna Miazek
 3. starszy kustosz – Halina Samson
 4. starszy kustosz – Aleksandra Rymkiewicz
 5. kustosz – Alicja Gdaniec
 6. starszy bibliotekarz – Beata Giedyk - Różańska
 7. starszy bibliotekarz – Anna Górniak
 8. specjalista ds.historii regionalnej – Radosław Kubus

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów działu oraz przeprowadzanie ich selekcji;

2) Prowadzenie ewidencji czytelników oraz wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

3) Prowadzenie usług biblioteczno-informacyjnych oraz ich ewidencja;

4) Opracowywanie Bibliografii Regionalnej Warmii i Mazur dotyczącej Elbląga
i powiatu elbląskiego przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna
w Olsztynie;

5) Prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej upowszechniającej książkę
i czytelnictwo oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami;

6) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

7) Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego;

 

Elbląska Biblioteka Cyfrowa tel. 625 60 15

 1. kierownik działu – starszy kustosz – Tomasz Jabłoński
 2. specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych - Magdalena Kwiatkowska
 3. starszy kustosz – Andrzej Groth
 4. specjalista ds. obsługi skanera – Piotr Weredycki
 5. specjalista ds. skanera – Piotr Wojtaszek
 6. specjalista ds. skanera – Alicja Gdaniec
 1. informatyk – Arkadiusz Szewczyk
 2. informatyk - Piotr Dudko
 3. kustosz – Tomasz Chyliński

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Selekcjonowanie, klasyfikowanie i opracowywanie materiałów do digitalizacji;

2) Skanowanie dokumentów według standardów technicznych zawartych w Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Obiektów Bibliotecznych;

3) Obrabianie cyfrowo zeskanowanych dokumentów według instrukcji wewnętrznej działu ;

4) Publikacja dokumentów na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Elbląskiego Wortalu Historycznego;

 

Dział Zbiorów Zabytkowych tel. 625 60 31

 1. kierownik działu – Joanna Sroka
 2. konserwator – Ewa Chlebus
 3. starszy kustosz – Dorota Jutrzenka - Supryn
 4. starszy kustosz – Wiesław Długokęcki
 5. renowator – Artur Jaroszewski
 6. specjalista ds. zasobu zabytkowego – Marta Szada
 7. specjalista ds. introligatorstwa - Natalia Szudzikowska

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Prowadzenie prac na rzecz ochrony i zachowania zbiorów zabytkowych Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru wpisanego do narodowego zasobu bibliotecznego;

2) Prowadzenie badań naukowych nad księgozbiorem zabytkowym;

3) Udostępnianie zbiorów do celów naukowych;

7) Wykonywanie ekspertyz konserwatorskich dla obiektów udostępnianych na wystawy;

8) Prowadzenie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów ze zbiorów Biblioteki;

9) Współpraca z Zakładem Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy organizacji letnich praktyk dla studentów;

 

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” tel. 625 60 23

 1. kierownik działu – starszy kustosz – Małgorzata Adamska
 2. starszy bibliotekarz – Mariola Bielasta
 3. specjalista ds. animacji kultury – Żaneta Łyczyszyńska
 4. specjalista ds. animacji kultury – Agata Tupaj

Do zadań działu należy w szczególności:

1) Gromadzenie zbiorów dla dzieci i młodzieży zgodnie z oczekiwaniami środowiska lokalnego;

2) Udostępnianie zbiorów czytelnikom według obowiązującego regulaminu;

3) Udostępnianie informacji na podstawie zbiorów własnych i katalogu on-line

4) Organizacja różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodzin, promujących czytelnictwo w oparciu o nowe technologie;

5) Realizacja zadań z zakresy przysposobienia czytelniczego i informacyjnego

 

Samodzielne stanowiska:

Główny specjalista ds. kadr, spraw socjalnych i sekretariatu – Joanna Pawlukiewicz tel. 625 60 00

1) Prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych;

2) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w instytucji;

3) Prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w zakresie: opracowywania programu i planu finansowego ZFŚS, współudział
w ustalaniu zasad podziału i wykonywania czynności zleconych w zakresie administrowania ZFŚS;

4) Współtworzenie i wdrażaniem procedur, regulaminów i instrukcji związanych
z zarządzaniem zasobami ludzkimi;

5) Prowadzenie sprawy kształcenia, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

6) Przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz instytucji), organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Dyrekcji,

 

Główny specjalista ds. narodowego zasobu bibliotecznego – Elżbieta Lewandowska

tel. 625 60 30

1) Prowadzenie prac na rzecz ochrony i zachowania zbiorów Biblioteki zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego zgodnie z aktualnym stanem prawnym;

2) Opracowywanie zbiorów zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego, zbiorów zabytkowych i regionalnych przechowywanych w Dziale Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) Koordynacja prac digitalizacji narodowego zasobu bibliotecznego zgodnie
z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego;

 

Filie biblioteczne:

Do zadań filii należy w szczególności:

1) Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;

2) Kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników;

3) Prowadzenie ewidencji czytelników i usług biblioteczno-informacyjnych;

4) Prowadzenie działalności promującej zbiory biblioteczne i czytelnictwo;

5) Organizacja i prowadzenie pracy kulturalnej i edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą

 

Filia Nr 1 ul. Brzeska 5 tel. 625 60 65/ 625 60 66

 1. kierownik filii – starszy kustosz – Renata Oszejko - Pietroń
 2. starszy bibliotekarz – Barbara Limperg

 

Filia Nr 3 al. J. Piłsudskiego 17 tel. 625 60 85/625 60 86

 1. kierownik filii- starszy kustosz – Jolanta Karmowska
 2. starszy kustosz – Bożena Chudon
 3. starszy bibliotekarz – Joanna Rosińska

 

Filia Nr 4 ul. Ogólna 59 tel. 625 60 90 /625 60 91

 1. kierownik filii- starszy kustosz – Elżbieta Zielińska
 2. starszy kustosz – Monika Żurawska
 3. starszy bibliotekarz – Dorota Hodyl

 

Filia Nr 5 ul. J. Wybickiego tel. 625 60 95/ 625 60 96

 1. kierownik filiij - starszy kustosz – Anna Romańczuk
 2. starszy bibliotekarz – Małgorzata Gwóźdź
 3. kustosz – Lidia Wojtkowiak

 

Filia Nr 6 ul. Słoneczna 29-31 tel. 625 60 80 /625 60 81

 1. kierownik filii – starszy kustosz – Katarzyna Jabłonowska
 2. starszy bibliotekarz – Ewa Prelewska
 3. starszy bibliotekarz – Wioletta Zakrzewska

 

Filia Nr 7 ul. Hetmańska 16 tel. 611 00 66

 1. kierownik filii – kustosz – Anna Kucharzyk
 2. starszy bibliotekarz – Małgorzata Kisiel
 3. starszy kustosz – Iwona Korbela
 4. starszy kustosz - Dorota Posacka

 

Filia Nr 8 ul. R. Mielczarskiego 22 - 24 tel. 625 60 75

 1. kustosz – Małgorzata Duda